Ghi Chú:
- Giá vé được bán tại cửa là $20.00.
- Nếu quý vị muốn vô hội viên, xin vui lòng dóng một năm hay 6 tháng.
- Vô hội viên sẽ được giãm
giá với số tiền là $10.00 một tháng.

Mọi chi tiết xin liên lạc với ban điêu hành:

Hội Trưởng
Trần Hùng
Phone: 781-696-2191
Email: hungtran48@gmail.com

Hội Phó
Nguyễn Tài
Phone: 978-943-1613
Email: nguyentai57@gmail.com

Thủ Quỷ
Huỳnh Văn Trọng
Phone: 617.436.3939
Email:

Huynh Van Chinh
617-383-1332
chinh02368@yahoo.com

Nguyen Manh Quyen
617-799-1122
quinncapital@aol.com

Than Vinh Bao Toan
617-901-6262
ythh02@yahoo.com